Žarnovická energetická, s.r.o. prevzala od 1. januára 2009 vykurovanie v meste Žarnovica. Na základe výberového konania a následného schválenia Mestským zastupiteľstvom prevzala do prenájmu majetok mesta súvisiaci s výrobou a distribúciou tepla.

Cieľom tohto kroku bolo zabezpečenie investora pre komplexnú modernizáciu systému vykurovania v meste. Modernizácia priniesla diverzifikáciu palivovej základne a výmenu rozvodov tepla v meste s inštalovaním domových kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST).

Ponuka spoločnosti Žarnovická energetická, s.r.o. bola v tejto oblasti vyhodnotená ako najvýhodnejšia.Spoločnosť prevádzkuje systém vykurovania v meste na základe nájomnej zmluvy. Kontrola mesta nad plnením zmluvných podmienok je zabezpečená zriadením Dozornej rady spoločnosti s väčšinovým obsadením zo strany mesta Žarnovica.

Spolupráca mesta Žarnovica a spoločnosti Žarnovická energetická, s.r.o. priniesla komplexnú modernizáciu systému výroby a distribúcie tepla, diverzifiáciu palivovej základne využitím obnoviteľných zdrojov energie. Tieto opatrenia prispeli k zvýšeniu stability a garancií v oblasti kvality dodávok tepla a teplej úžitkovej vody a ku zníženiu a stabilizácii ceny tepla.