FIXNÁ ZLOŽKA

Platba za fixnú zložku ceny je obdobou platby za veľkosť ističa pri odbere elektrickej energie. Tiež ide o platbu, ktorá vychádza z veľkosti odberu. Rovnako ako pri platbe podľa veľkosti ističa, ani táto platba za fixnú zložku ceny tepla nie je závislá na reálnom odbere v danom roku. Inými slovami, ak je rok teplejší a odberateľ spotrebuje menej tepla, za fixnú zložku ceny tepla platí stále rovnako. Platí to samozrejme aj naopak. Ak odoberie viac tepla, pretože je tuhšia zima, tiež sa to na platbe za fixnú zložku ceny tepla neprejaví.hrinova cena tepla1

Pri odbere tepla nemá odberateľ žiaden istič, ako v prípade odberu elektriny, na základe ktorého by bolo možné stanoviť veľkosť odberu a teda aj veľkosť platby za fixnú zložku ceny tepla. Preto Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanovil pre určenie platby za fixnú zložku ceny tepla parameter, ktorý sa volá regulačný príkon (RP). Každý jednotlivý odberateľ tepla má určený vlastný regulačný príkon, ktorý je stanovený v kW (kilowattoch).

Fixná zložka ceny tepla je stanovená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v EUR/kW regulačného príkonu.

Platba za fixnú zložku ceny tepla sa potom vypočíta podľa vzorca:

                            RP odberateľa (v kW) fixná zložka ceny tepla (v EUR/kW) = celková ročná platba (EUR)

pričom táto suma sa platí každý mesiac jednou dvanástinou (celková ročná platba/12)

Regulačný príkon

Regulačný príkon je teda stanovený pre každého odberateľa individuálne. Je stanovený na základe jeho odberov tepla alebo dohodou na základe preukázateľných výpočtov.

Stanovený regulačný príkon je nemenný na celý rok. K úprave vypočítanej hodnoty regulačného príkonu môže dôjsť len dohodou odberateľa a dodávateľa pred začatím ďalšieho regulačného roka  v prípade, že odberateľ uskutočnil také opatrenia, ktoré priniesli zásadné zníženie spotreby tepla (napr. zateplenie, reguláciu a pod.).

Za čo sa platí platbou fixnej zložky ceny tepla ?

Platba fixnej zložky ceny tepla slúži dodávateľovi tepla na úhradu jeho fixných nákladov. Ide teda o náklady, ktoré musí vynaložiť na to, aby bol schopný dodávať odberateľovi teplo a musí ich vynaložiť bez ohľadu na objem dodávok. Sú to teda náklady, ktoré mu vznikajú bez ohľadu na počasie. Predovšetkým ich tvoria mzdy pracovníkov, odpisy, úroky, nájomné, náklady na opravy, dane a poplatky. Ide o náklady, ktoré sú rovnaké (fixné) bez ohľadu na to, či je v danom roku zima chladnejšia alebo teplejšia, či teda musí dodať viac alebo menej tepla.